Chương trình Dự bị Thạc sỹ

Chương trình Dự bị thạc sỹ được thiết kế cho sinh viên có mong muốn theo học thạc sỹ để cải thiện kết quả học thuật (bằng cử nhân có điểm trung bình dưới 7.0) hay tiếng Anh và các kĩ năng nghiên cứu. Thời lượng từ 3-9 tháng, Chương trình Dự bị thạc sỹ cũng dành cho cả những người chưa có kinh nghiệm.