Chương trình Dự bị Đại học

Chương trình Dự bị Quốc tế: chương trình này được thiết kế cho học sinh đã kết thúc lớp 11 (hoặc 12) tại Vietnam và muốn theo học đại học tại Anh. Chương trình Dự bị này có tất cả các ngành để vào tất cả các trường (trừ đại học Oxford và Cambridge). Thời lượng từ 8 đến 12 tháng tùy vào trình độ tiếng Anh của học sinh.